Adatvédelmi Nyilatkozat

A webhely használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi adatvédelmi szabályzatot! A webhely használatával Ön elfogadja az itt foglalt feltételeket a Magyar Köztársaság ide vonatkozó jogszabályaival együtt és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el. Amennyiben nem fogadja el az itt foglalt feltételeket, kérjük, ne használja ezt a webhelyet.
A jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltak elfogadását jelölő checkboxok bepipálásával Ön, mint a Webhely felhasználója hozzájárul ahhoz, egyúttal nyilatkozik arról – az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja, továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján -, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Dobossy Károly e.v., mint adatkezelő az Ön által megadott személyes adatait a GDPR, továbbá a jelen adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje.
Dobossy Károly e.v. tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók üzleti és személyes adatainak védelmét biztosító jogait és betartja mind az üzleti partnerek adatai, mind pedig a cégünkkel kapcsolatba kerülő személyek személyes adatainak védelmét. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a Webhelyen. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza Dobossy Károly e.v. -t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa, ennek értelmében Dobossy Károly e.v. az Ön Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a Webhelyen elérhető tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része személyes adatok megadása nélkül is elérhetők legyenek. A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (például nevüket, becenevüket, e-mail címüket) kérik el, ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak a jelen adatvédelmi irányelvekben foglaltak. Jelen adatvédelmi nyilatkozat mindenkor aktuális változata a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.
Cégünk a Webhelyen kizárólag a cégünk üzleti tevékenységéhez nélkülözhetetlen, releváns és minimális adatokat kéri be üzleti partnereitől, legyen az természetes személy vagy nem természetes személy, ezen adatok körébe az ügyfeleink cégadatai – úgy mint cégnév, egyéni vállalkozó esetén név, adószám, cégjegyzékszám, székhely, telephely -, postázási adatai és kapcsolattartási adatai tartoznak bele úgy mint kapcsolattartó neve, kapcsolattartó telefonszáma és kapcsolattartó e-mail címe. Cégünk a Webhelyen és azzal kapcsolatosan, a Webhelyen kínált üzleti tevékenységgel kapcsolatosan nem kér, nem tárol és nem dolgoz fel ügyfeleivel, a cégünkkel kapcsolatba kerülő üzleti partnereivel és természetes személyekkel kapcsolatban olyan adatokat, melyek az érintettek családi állapotára, nemére, szexuális irányultságára vagy szexuális életére, faji vagy etnikai származásra utaló adatok, vallási hovatartozására, magánéletére, családi életére, politikai nézeteire, szakszervezeti tagságra, az otthonára, vagyonára, orvosi és/vagy egészségügyi adataira, genetikai vagy biometrikus adataira vonatkozna, ilyen jellegű adatokat cégünk más forrásokból sem szerez be. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést megteszünk és az adatok javítását kérésre elvégezzük. A megadott adatokat az érintett és cégünk közötti kapcsolattartásra használjuk fel, melybe bele tartozik többek között a cégünk szolgáltatásaival kapcsolatos üzleti célú kapcsolattartás, árajánlattétel, tájékoztatás nyújtása, szerződéskötés, szerződéses jogviszony időtartamára vonatkozó kapcsolattartás, az érintett cégünk szolgáltatásainak és termékeinek használatához fűződő kapcsolattartás. Az adatok kezelése cégünk termékeinek, szolgáltatásainak megrendeléséhez és igénybevételéhez fűződő szerződéskötés előfeltétele, melynek során az érintettnek jogában áll személyes adatok helyett nem személyes – például céges – adatokat megadni, de amennyiben nem megfelelő vagy nem valós adatok kerülnek megadásra, a megadott adatok alapján az érintettel való elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor az a megrendelői szerződés megkötését és szolgáltatások nyújtását akadályozhatja.

Adatkezelő adatai:

Név: Dobossy Károly e.v.
Székhely/Levelezési cím: 8272 Szentantalfa, Fő u. 79.
Telephely:  8272 Szentantalfa, Fő u. 79.
Adószám:  79733003-1-39

Kezelt adatok köre, ideje, célja:

2.1.Regisztráció

Kezelt adatok köre:

Név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, mint ország, város, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó, kapucsengő.

Adatkezelés célja:

– Szolgáltatáson történő online vásárlási lehetőség biztosítása regisztrált felhasználóként
– Felhasználó azonosítása
– Megrendelés kiszállítása
– Számlázás lehetővé tétele a regisztrációt követően a megrendelés során megadott számlázási adatok felhasználásával,
– Bankkártyás fizetés elősegítése,
Eredményes regisztráció esetén Felhasználó fiókot hoz létre.

Adatkezelés ideje:

A személyes adatok kezelése a regisztrációval/megrendeléskor rendelkezésre bocsátott adatok megadásával kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. A Felhasználó a webshop felületen kezdeményezheti a regisztrációja törlését, mely esetben az adatai a továbbiakban a felületről törlődnek, azonban a korábbi megrendeléseivel összefüggésben Dobossy Károly e.v. az adatokat az alábbi táblázat szerinti időtartamig megőrzi.

e-mail cím
Regisztráció megszűnésétől számított 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).
számlázási cím
Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).
szállítási cím
Regisztráció megszűnését követő 5 év, jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül).
telefonszám
Regisztráció megszűnését követő 5 év (jogi igények kivizsgálása az elévülési időn belül), de a regisztráció megszűnését követően az adat kapcsolattartási célból már nem kezelhető.

Adatkezelés jogalapja:
szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pont)

2.2 Kapcsolat felvétel az Adatkezelővel emailben, telefonon, postai úton
Kezelt adatok köre:
-Név
-Email cím (email-es megkeresés esetén kötelező)
-Telefonszám (telefonos megkeresés esetén kötelező).

Adatkezelés célja:
– kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás,
– panaszkezelés.

Adatkezelés ideje:

Postai és e-mail-es megkeresés: A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelése a megkeresés kézhezvételétől számított 5 évig tart. Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk f) pontja szerint a szerződés teljesítése.

A felhasználót megillető jogok:

Számunkra fontos, hogy adatkezelésünk megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek fényében jelen pontban röviden bemutatjuk az egyesérintetti jogokat. Felhasználónk ingyenes tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A tájékoztatáskérését és a jelen pontban szereplő kérelmeket Felhasználónk a korábbi pontban szereplőelérhetőségeinkre tudja címezni.

3.1. Hozzáférési jog

Felhasználónk visszajelzést kaphat tőlünk személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet.

3.2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználónk kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük a rá vonatkozó pontatlanszemélyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3.3. Törléshez való jog

Felhasználónk kérésére töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére nincsen szükségünk, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy kezelésükjogellenes.

3.4. Elfeledéshez való jog

Felhasználónk törlésre irányuló kérelméről – ha igényli – igyekszünk értesíteni minden olyan adatkezelőt, aki Felhasználónk esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

3.5. Adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználónk kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy jogellenes az adatkezelés, vagy Felhasználónk tiltakozik az adatkezelés ellen, illetve ha nincsen szükségünk a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

3.6. Adathordozhatósághoz való jog

Felhasználónk a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik adatkezelőnek.

3.7. Reagálás a kérelmekre

A kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap –tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha Felhasználónk kérelmét nem teljesítjük, döntésünkben közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

3.8. Jogorvoslati lehetőségek

Számunkra fontos a személyes adatok védelme, egyúttal tiszteletben tartjuk a Felhasználók információs önrendelkezési jogát, ezért igyekszünk minden kérelemre korrekt módon és határidőn belül reagálni. Erre tekintettel kérjük a Tisztelt Felhasználókat, hogy az esetlegeshatósági és bírósági igényérvényesítés igénybevétele előtt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot– panasz megtétele céljából – velünk a felmerült konfliktusok békés úton történő rendezése érdekében.
Amennyiben a megkeresés nem vezet eredményre,
Felhasználónk
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (a per Felhasználónk lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékestörvényszék előtt is megindítható; a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbilinken keresztül lehet megtekinteni: http://birosag.hu/torvenyszekek), valamint
– az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400;fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap:https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html; online ügyindítás: https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html; a továbbiakban: NAIH) fordulhat és panaszt tehet.
IV. Harmadik fél számára továbbított adatok
Alapvetően csak kollégáink férhetnek hozzá adataidhoz, akik titoktartási szerződéssel garantálják, hogy ezeket más félnek nem adják ki. A számlázás végett továbbítanunk kell a könyvelőnk felé. A szállítás végett pedig a szállítmányozó partnerünk felé. Az alábbi táblázatban tájékozódhatsz arról, hogy kinek és mi okból továbbíthatjuk adataidat.

Adatfeldolgozó neve, címe, hozzáférési joga:


Dobossy Károly e.v.
Székhely/Levelezési cím: 8272 Szentantalfa, Fő u. 79.

Az adatok tárolásának időtartama az adott szolgáltatás igénybevételének időtartamára, illetve azon túl a jogszabályokban előírt bizonylatmegőrzési időszakra korlátozódik. Cégünk a fent említett adatokat szolgáltatás megrendelésekor szükséges szerződéskötéshez kéri el ügyfeleitől. Ezen adatokat, szerződéseket, a szolgáltatásokhoz tartozó számlákat az ide vonatkozó jogszabályok által előírt ideig őrzi meg.
A személyes adatokat olyan módon kezeljük, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy tőlünk telhetően megakadályozzuk a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.
Az adatok tárolása elektronikusan és/vagy papír alapon történik. Az elektronikus és papír alapú adatok tárolásának helye a Cég mindenkori székhelye, illetve a Cég könyveléséhez szükséges iratok – úgy mint számlák, hivatalos iratok, szerződések, stb. – átmeneti tárolási helye lehet a Cégünk által igénybe vett könyvelő iroda székhelye és/vagy telephelye is. Cégünk kizárólag olyan könyvelőirodát bíz meg, amely betartja a személyes jogok védelmét, cégünktől minden hozzá került adatot szigorúan üzleti titokként kezel és kizárólag a Cég könyveléséhez szükséges adatokkal dolgozik, azokat kezeli, tárolja a jogszabályban előírt ideig. Webhelyünk, az ahhoz tartozó adatbázisok, illetve a Cégünk által kezelt elektronikus adatok a Cégünk által igénybe vett webtárhely szolgáltató partner cégek szerverein és/vagy cégünk székhelyén található adattárolókon kerül elhelyezésre és tárolásra. Biztonsági mentéseket jelszóval védett külső tárhelyre készíthet Cégünk szükség szerint, ezen biztonsági mentések Cégünk által használt és szigorúan védett jelszóval titkosított állományok formájában kerülnek a külső tárhelyre, így azok jelszóval kétszeresen védettek és a titkosításnak köszönhetően az adatok esetleges illetéktelen kezekbe való kerülése esetén sem olvashatók. Számlázásra online számlázórendszerek igénybevételét Cégünk igénybe veheti, ebben az esetben számlaadatok az igénybe vett online számlázó rendszer adatbázisában is szerepelhetnek.

Cookie-k

A Webhely folyamatosan vagy időszakosan Google Adwords, vagy más hirdetésekhez tartozó cookie-kat vehet igénybe remarketing listák építésére, mely adatokat a Google vagy más harmadik fél kezeli, a Webhely adatbázisába ezzel kapcsolatos adat nem kerül és ezen adatok nem kerülnek összekapcsolásra a Webhely által kezelt adatokkal. A Webhely látogatottsági statisztikáit a Google Analytics szoftverrel mérjük, személyes adatokat nem, kizárólag összevont, anonim látogatói statisztikákat kezelünk.

5.1.Google Analytics

célja: A felhasználói tevékenységek monitorozása anonim módon a honlap hatékonyságának mérésére, és ergonómia, tartalmi, designban megmutatkozó módosítások előkészítése céljából.
jogalapja: A tevékenység jogalapjának meghatározásakor a Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
érintettek köre: Minden az oldalra látogató érintett.
kezelt adatok köre: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
időtartama: A Google Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/
forrása: Az oldal betöltésével egyidejűleg, az érintett böngészője lefutattja a Google által kiadott kódrészletet. Ezzel a Google Inc. adatot gyűjt a felhasználói látogatásról a saját irányelvei alapján, melyeket összegezve, anonim módon, pusztán statisztikai jelleggel bemutat az oldal üzemeltetőjének. http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

5.2.Webserver log

célja: Az oldal üzemeltetését végző szolgáltató által üzemeltetett serverre beérkező kérések naplózása. Ezzel a szolgáltató kizárhatja azokat a kéréseket, amelyek adott esetben a server biztonságos és helyes működését befolyásolhatják, továbbá performanciából eredő problémákat válthatnak ki.
jogalapja: 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bek. A szolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
érintettek köre: minden azt oldalt meglátogató felhasználó
a kezelt adatok köre: Az érintett IP címe, a látogatás dátuma és időpontja, továbbá az oldalon történő aktivitása
időtartama: Az oldal megtekintéseiből generálódó log állományokat a keletkezésüktől számított 5 éven keresztül őrizzük meg.
forrása: Az oldal megtekintéséhez elengedhetetlenül szükséges http request-ek kerülnek naplózásra.

5.3.Facebook

célja: Célja jelen weboldal népszerűsítése a weboldalra látogatók megosztásain keresztül a www.facebook.com webhelyen. A Facebook, Inc. mint külső szolgáltató beágyazható módon biztosítja a népszerűsítés lehetőségét így a funkcióval kapcsolatban a Facebook, Inc. irányelvei az irányadóak: http://www.facebook.com/about/privacy/
jogalapja: A tevékénység jogalapjának meghatározásakor a Facebok, Inc. adatvédelmi irányelvei irányadóak a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/
érintettek köre: Minden a weboldalra látogató felhasználó érintett lehet érvényes facebook.com regisztrációval és a Facebook, Inc. által biztosított funkció igénybevételével. A továbbiakban a Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak a továbbiakban http://www.facebook.com/about/privacy/
Az érintett adatok köre: A Facebook, Inc. irányelvei a mérvadóak. http://www.facebook.com/about/privacy/
időtartama: A Facebook, Inc. irányelve a http://www.facebook.com/about/privacy/ címen fellelhetőek az időtartam vonatkozásában.
forrása: kisfustos.hu weboldalról indított kérések alapján a Facebook, Inc. érdekkörébe tartozó www.facebook.com irányelvei a meghatározóak. http://www.facebook.com/about/privacy/

Adatbiztonság

A Felhasználó személyes adatai megismerésére a mi és az adatfeldolgozók alkalmazottai amunkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

6.1. Szervezési intézkedések

Informatikai rendszereinkhez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal tesszük lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz informatikairendszereinket és szolgáltatásainkat minden alkalmazott csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel. Mi és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalunk, és a tevékenységünk során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek vagyunk eljárni.

6.2. Technikai intézkedések

Az adatokat – az adatfeldolgozóink által tárolt adatok kivételével – saját eszközeinken, jelszóval védetten tároljuk. Az adatokat tároló informatikai eszközöket elhatároltan, külön zárt irodában tároljuk, megfigyelő rendszerrel védetten. Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) és tűzfallal védjük a belső hálózatunkat a külső támadásoktól. Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak. Szerverünk a tárhelyszolgáltató szerverén védetten és zártan található. A NAIH pártok honlapjain végzett adatkezelések adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlásfigyelembevételével a weboldalon https protokollt használunk, amely magasabb adatbiztonságiszintet jelent a http protokolhoz képest.

Érintett jogok

Hozzáférés

A Felhasználó jogosult arra, hogy – elérhetőségeink valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az általunk által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében a Felhasználóaz alábbiakról kap tájékoztatást:
-személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
-az adatkezelés céljai;
-az érintett személyes adatok kategóriái;
-azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
-a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
-jogai;
-jogorvoslati lehetőségei;
-az adatforrásokra vonatkozó információ.
A Felhasználó kérheti továbbá az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatottváltozatában, papír alapon bocsátjuk rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

Helyesbítés

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatokkiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésünkre, kérhetjük ezen kiegészítőadatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el, korlátozzuk az érintettszemélyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggesztjük.

Törlés

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:
-a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
-aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.
Amennyiben a Felhasználó kérelme nyomán megállapítjuk, hogy az általunk kezelt személyesadatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszüntetjük, a korábban kezeltszemélyes adatokat pedig megsemmisítjük. Emellett a személyes adatok törlésénekkötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályikötelezettségek alapján is fennállhat.

Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:
-aggodalma merül fel az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatok kezelésénekjogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;
-a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de a Felhasználó igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
Automatikusan korlátozzuk a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, illetve, ha a Felhasználó tiltakozáshoz való jogát gyakorolja. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését, illetve – tiltakozás esetén – annak megállapítását, hogy fennállnak- e az adatkezelés folytatásának felételei.
A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:
-az érintett hozzájárulása alapján;
-jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
-más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
-fontos közérdek.
A korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk a Felhasználókat.

Tiltakozás

A Felhasználó – elérhetőségeinken keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatai regisztráció céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben azt állapítjuk meg, hogy ilyen okok fennállnak, a személyes adatok kezelését folytatjuk. Ellenkezőesetben a személyes adatokat tovább nem kezeljük.
A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
-a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történővédelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);
-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.); -a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp);
-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);
-a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
-az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.)

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A Webhely tartalma

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Dobossy Károly e.v. nem vállal garanciát. Dobossy Károly e.v., és alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat, amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek Dobossy Károly e.v.-tól független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan Dobossy Károly e.v. nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.